Nadrukkelijke rol deel je leven in vormgeven goed bestuur

Governance

Op deze pagina treft u een toelichting aan op de ‘governance’ van Zorggroep Sint Maarten. 
‘Governance’ is het paraplu-begrip geworden voor de manier waarop (ook in de zorg) een organisatie wordt bestuurd, hoe het interne toezicht is geregeld, en welke regels allemaal van toepassing zijn op zowel de organisatie zelf als ook de bestuurder(s) en interne toezichthouders. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​

​​Toezichtkader

In Nederland zijn veel zaken goed geregeld, ook in de zorg. In de laatste tien jaren zijn er bij sommige instellingen in zorg, wonen en onderwijs wat dingen mis gegaan. Mede daardoor zijn er veel bestaande regels aangescherpt en zijn er nieuwe regels opgelegd. Hierna leggen we kort uit hoe we de Zorggroep zo goed mogelijk willen besturen, en binnen welk kader van wet- een regelgeving dat plaatsvindt:
Ons Toezichtkader geeft een opsomming van de meest belangrijke regels die gelden voor Zorggroep Sint Maarten, het Bestuur en de Raad van Toezicht. Als wet- en regelgeving wijzigen dan kan dat betekenen dat het kader voor de Zorggroep ook verandert;

  • ​In de Statuten staat wat het doel is van de Zorggroep, en hoe de organisatie is ingericht om dat doel - iedere dag opnieuw - te realiseren;
  • Gegeven de huidige omstandigheden in de zorgsector en het geldende toezichtkader heeft de Raad van Toezicht nagedacht over de manier waarop zij in die omstandigheden het interne toezicht wil uitvoeren. Zijn visie sluit (natuurlijk) aan bij alle wetten en regels. En de visie die de Raad van Toezicht heeft op haar eigen werk draagt (zij het vaak indirect) bij aan ieders deel je leven leven;
  • Omdat de Raad van Toezicht op enige afstand staat (en in tegenstelling tot de bestuurder dus niet iedere dag aanwezig is) is het van belang dat de Raad van Toezicht op afgesproken tijdstippen goede informatie ontvangt van het bestuur. Andersom is het voor de bestuurder van belang om te weten wat de Raad van Toezicht wil. Om die zaken goed te regelen is er een Informatieprotocol opgesteld;
  • Naast de vorm van informatieverstrekking is de daadwerkelijk gegeven informatie natuurlijk waarom het om draait: levert de Zorggroep goede zorg? Worden de kosten goed in de hand gehouden zodat de Zorggroep die goede zorg ook kan blijven leveren? Wat daarover is afgesproken ligt vast in het Toetsingskader.

Zorgbrede Governancecode

Hiervoor werd het Informatieprotocol genoemd als een van de documenten die de Raad van Toezicht en het Bestuur samen hanteren ter ondersteuning voor goed bestuur. Dit document en andere vloeien voort uit het in acht nemen van de in de zorgsector geldende Zorgbrede Governancecode 2010. De Zorgbrede Governancecode geeft onder meer aan dat het goed is om de afspraken over werkwijze van de Raad van Toezicht en het Bestuur ook formeel vast te leggen. Dit heeft de Zorggroep gedaan in een reglement van de Raad van Toezicht (inclusief rooster van aftreden en een profielschets), reglementen voor de commissies van de Raad van Toezicht en een reglement van de raad van bestuur​