Kwaliteit staat voorop

Kwaliteit

Kwaliteit van leven?  Deel je leven!

Basis in ons beleid en in de praktijk is cliëntgerichte zorg. Zorg en diensten worden dichtbij de cliënten georganiseerd. Uw vraag staat voorop om vervolgens ons aanbod daarop aan te laten sluiten. Een cliëntgerichte bejegening door alle medewerkers is vanzelfsprekend, een “must”.
De Zorggroep wil verder gaan dan “een standaard” *1) voor cliëntgerichte zorg. Met focus op Deel je leven komt tot uitdrukking hoe iedere locatie samen met alle betrokkenen haar diensten "voorbij de zorg" wil verlenen, welke betekenis zij willen hebben voor hun cliënten en omgeving.

*1) Met een standaard wordt bedoeld: de “beste voorbeelden uit de praktijk”.

Kwaliteit van ons werk 
In het kader van preventie kent Zorggroep Sint Maarten een procedure voor het melden van incidenten met cliënten en medewerkers. Het doel van deze procedure is het bewaken en bevorderen van kwaliteit van ons werk.
Zorggroep Sint Maarten zorgt er ook voor dat medewerkers het werk als kwalitatief hoog beschouwen. Onze arbeidsomstandigheden zijn goed. Zoals elke organisatie houden wij een medewerkertevredenheidsonderzoek. We geven aandacht aan goede communicatie en overlegvormen. Uit het laatste onderzoek (2013) blijkt dat onze medewerkers hun werk waarderen met een 7.8. 

Kwaliteitsnormen

Zorggroep Sint Maarten werkt volgens landelijke kwaliteitsnormen. Deze normen komen voort uit diverse wet- en regelgeving. Daartoe behoren ook de normen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Ons kwaliteitsmanagementsysteem is sinds 2016 ISO 9001-gecertificeerd.
 
In 2014 blijkt uit het landelijke benchmark onderzoek van ActiZ dat Zorggroep Sint Maarten als koploper in de branche *2) is aan te merken vanwege de triple A score voor de onderdelen cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. 

*2) In de categorie 40 tot 100 miljoen euro.

Onderzoek naar cliënttevredenheid
Regelmatig onderzoeken we hoe tevreden cliënten zijn over onze dienstverlening. We vinden het erg belangrijk te weten wat er goed gaat, maar zeker ook welke punten nog aandacht verdienen. Het laatste onderzoek heeft plaatsgevonden in de zomer van 2014. Het onderzoek is uitgevoerd bij cliënten die thuiszorg ontvangen, deelnemen aan dagvoorziening, bij cliënten die bij ons wonen op een somatische afdeling en vertegenwoordigers van de psychogeriatrische cliënten. Het gemiddelde cijfer dat hieruit blijkt is een 8.4 tegenover een 8.1 als landelijk gemiddelde. 

De volledige rapportages kunt u bij ons opvragen. 
​​​​​​​​​​​