Scheidsgerecht ontbindt arbeidsovereenkomst bestuurder Zorggroep Sint Maarten

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg ontbindt de arbeidsovereenkomst met bestuurder de
heer Bert Kwadijk nadat tussen de directieraad en raad van toezicht enerzijds en de heer
Kwadijk anderzijds een ernstig verschil van inzicht was ontstaan over het functioneren van de
heer Kwadijk. 

Een ingestelde Commissie van Advies en Bemiddeling was na onderzoek ook al
tot de conclusie gekomen dat er in de toekomst geen sprake meer kon zijn van een werkbare
situatie tussen Zorggroep Sint Maarten en de heer Kwadijk. Het Scheidsgerecht heeft bepaald
dat de bestuurder recht heeft op een wachtgeldregeling conform zijn arbeidsovereenkomst.
Het verzoek van de heer Kwadijk tot een aanvullende schadevergoeding is door het
Scheidsgerecht afgewezen.

Bij het begin van de arbeidsovereenkomst in 1999 waren reeds afspraken vastgelegd over een
eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De raad van toezicht wil zich houden aan
de bepalingen uit de Wet normering topinkomens (WNT). Het Scheidsgerecht is echter van
oordeel dat de oude afspraken uit de arbeidsovereenkomst dienen te worden gerespecteerd.
De heer Kwadijk heeft daarmee recht op de in zijn arbeidsovereenkomst genoemde
wachtgeldregeling. Deze bestaat uit de betaling van één jaarsalaris ter grootte van circa €
156.000,-- bruto en voorziet in een aanvulling op een eventuele WW-uitkering. Het bedrag
kan daardoor eventueel uitkomen op een begroot maximumbedrag van circa € 263.000,--
bruto. De raad van toezicht benadrukt dat de uitkering geen gevolgen heeft voor de
continuïteit en kwaliteit van de zorg en diensten die Zorggroep Sint Maarten aan haar cliënten
biedt.

Nadat de volledige directieraad op 1 februari 2016 het vertrouwen in de bestuurder had
opgezegd, heeft de raad van toezicht zich genoodzaakt gezien tot op non-actief stelling van
de bestuurder. Sindsdien is de heer Kwadijk niet meer als bestuurder werkzaam geweest.
Hierover is een bericht verschenen in de pers op 12 februari 2016. Het bestuur en de leden
van de raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten zijn van mening dat alles is gedaan om
zorgvuldig te handelen en te communiceren. Zij zijn unaniem van mening dat daarbij steeds
het belang van de cliënten en medewerkers van de Zorggroep Sint Maarten voorop stond. Het
Scheidsgerecht heeft echter bepaald dat Zorggroep Sint Maarten de volgende rectificatie in
een persverklaring moet doen:

***
“In een persbericht van 12 februari 2016 heeft de voorzitter van de raad van toezicht van de
Zorggroep St. Maarten bericht dat de bestuurder Bert Kwadijk op non-actief is gesteld.
Tegenover Tubantia heeft zij daarbij gezegd dat geen strafbare feiten naar voren zijn
gekomen. Zij heeft daaraan toegevoegd: ‘Ik veronderstel niet dat het tot een strafzaak komt’. 

Het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg heeft bij vonnis van 28 juli 2016 geoordeeld dat
de voorzitter van de raad van toezicht hiermee onrechtmatig jegens Bert Kwadijk heeft
gehandeld omdat zij ten onrechte de suggestie heeft gewekt dat er überhaupt sprake zou
kunnen zijn van strafbare feiten terwijl dat in het geheel niet het geval was. Er zijn op geen
enkel moment in het onderzoek aanwijzingen geweest dat Bert Kwadijk zich schuldig zou
hebben gemaakt aan strafbare feiten. Het Scheidsgerecht heeft de Zorggroep St. Maarten
daarom bevolen deze rectificatie in een persverklaring uit te brengen.”

***

Invulling raad van bestuur

De raad van toezicht buigt zich op dit moment over de invulling van de raad van bestuur
waartoe ook overleg plaatsvindt met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. De
arbeidsovereenkomst van een nieuwe bestuurder zal vanzelfsprekend voldoen aan de WNT. In
afwachting van de permanente invulling van de raad van bestuur bestaat het bestuur op dit
moment uit voorzitter raad van bestuur a.i. Guido van den Boorn en de tijdelijke bestuurders,
divisiedirecteur Ed Notenboom en concerncontroller Marc Droste.