U krijgt niet alleen zorg maar ook goede service

Zorg en services speciaal aangepast aan uw behoeften

Een zo goed mogelijk leven, daar streeft toch ieder mens naar? Zorggroep Sint Maarten ondersteunt dit streven. Want Zorggroep Sint Maarten kiest bewust voor cliëntgerichte zorg. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedere cliënt de mogelijkheid heeft om invloed uit te oefenen op de zorgverlening. Zodat al onze cliënten een zo goed mogelijk leven kunnen blijven leven. Ook als de lichamelijke of geestelijke gezondheid beperkingen met zich meebrengt. 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
In onze woonzorg- of verpleegcentra:
In het behandelcentrum Maartje:

Tijdelijke opvang

Beschikt u over een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg en krijgt u in het dagelijks leven hulp van een partner of mantelzorger om zelfstandig te kunnen wonen? Dan kunt u bij diverse locaties van Zorggroep Sint Maarten terecht voor tijdelijke opvang als uw mantelzorger even niet beschikbaar is. In onze logeerappartementen kunt u tijdelijk in een beschermde en veilige omgeving verblijven tot u weer naar huis kunt. 

U bent mantelzorger?

Wij respecteren u. En nodigen u van harte uit om dit te (blijven) doen.​ Mantelzorg is een prachtige vorm van delen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hem, omdat er een emotionele band is met degene die zorg nodig heeft. 

Cliëntgerichte zorg, wat houdt dat in?

Bij cliëntgerichte zorg staat niet het gezondheidsprobleem of de behandeling van de cliënt centraal, maar de cliënt zélf. Anders gezegd: de wens van iedere afzonderlijke cliënt om een zo goed mogelijk leven te leiden. Ingevuld volgens zijn of haar persoonlijke opvattingen, inzichten en uiteraard ook binnen de mogelijkheden. Hierbij respecteren we uw levensbeschouwelijke en religieuze opvattingen en dragen ervoor zorg dat onze zorgverlening hier zo goed mogelijk op aansluit. Of wanneer een cliënt die persoonlijke voorkeuren niet meer zelf kan verwoorden, volgens de wensen van de directe familie. In beide gevallen stemmen de medewerkers van Zorggroep Sint Maarten de zorg- en dienstverlening af op iedere cliënt afzonderlijk.

Zonodig: belevingsgerichte zorg

Zorggroep Sint Maarten hecht aan een zo persoonlijk mogelijke zorgverlening. Ook aan cliënten die, als gevolg van mentale of lichamelijke problemen, de regie over hun eigen leven (deels of grotendeels) hebben verloren. Deze cliëntengroep krijgt een bijzondere vorm van cliëntgerichte zorg aangeboden: belevingsgerichte zorg.
Bij belevingsgerichte zorg gaan de zorgverleners van Zorggroep Sint Maarten mee in de belevingswereld van de cliënt en bevestigen zij hun gevoelens. Daardoor kunnen cliënten zich meer geborgen voelen en blijft het gevoel van eigenwaarde behouden.

Wat betekent dit voor medewerkers?

Het toepassen van de cliëntgerichte zorg in de praktijk vergt voor medewerkers extra aandacht. En vraagt ook speciale kwaliteiten. Omdat deze zorgverlening – nog meer – moet worden afgestemd op iedere cliënt persoonlijk. Dit gaat niet altijd vanzelf. Zorggroep Sint Maarten investeert daarom in aanvullende scholing en training. Om de invoering van cliëntgerichte zorg verder te ondersteunen wordt als hulpmiddel, voor de hele Zorggroep, de methodiek van het Zorgleefplan ingevoerd. Zodat onze medewerkers optimaal kunnen functioneren in deze zo nadrukkelijk cliëntgerichte manier van zorgverlening.