Uw zorg is bij ons in goede handen

Zorgdossier

Al uw administratieve, zorginhoudelijke- en behandelgegevens die van belang zijn voor uw zorgverlening worden bewaard in het elektronisch cliëntendossier. Daarnaast heeft u ook een papieren zorgdossier waarin een aantal actuele gegevens direct beschikbaar zijn. Dit papieren zorgdossier wordt bij u thuis bewaard.
 

Medisch dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts -specialist ouderengeneeskunde- een medisch dossier aanlegt. Dit elektronische dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die uw arts elders, bijvoorbeeld bij uw huisarts of bij een medisch specialist in een ander ziekenhuis met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners binnen of buiten de instelling.
 
Zo kunnen, in geval van verwijzing, bijvoorbeeld gegevens aan een specialist in een ziekenhuis worden verstrekt of, na ontslag uit het verpleeghuis, aan uw huisarts, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk-) verpleegkundige of waarnemer.
 
Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig.

Zorgleefplan

Een belangrijk onderdeel van uw zorgdossier is het zorgleefplan. Dit is de vertaling van uw wensen en behoeften in wat Zorggroep Sint Maarten u kan bieden. Vertrekpunt voor het opstellen van het zorgleefplan is de indicatie die u heeft gekregen. Uw zorgleefplan is uiterlijk 6 weken na de start van onze zorg- of dienstverlening gereed. Het plan wordt regelmatig met u - of uw (wettelijk) vertegenwoordiger – en de bij uw zorg betrokken hulpverleners besproken. Wijzigingen in het plan gaan altijd in overleg en met uw instemming.

Privacy

Medewerkers van Zorggroep Sint Maarten komen veel over u als cliënt te weten. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wet. Dit betekent dat medewerkers zonder uw toestemming niet zomaar (inzage in) gegevens of persoonlijke informatie aan derden geven. Behalve ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen. Wel kan onderling informatie worden uitgewisseld als dat nodig is om u goede zorg te kunnen bieden.
 
Familie krijgt informatie als u daar toestemming voor geeft. Aan u als cliënt wordt gevraagd wie wel en geen informatie mag krijgen. U heeft ook altijd recht op inzage in uw zorgdossier en zorgleefplan en u mag hiervan ook een kopie vragen. Als u het niet eens bent met de inhoud van het dossier of daarop een andere visie heeft, dan kunt u de medewerker schriftelijk verzoeken om gegevens aan te passen of kan er een eigen verklaring aan het dossier worden toegevoegd. Meer over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u lezen in ons privacyreglement.​

Beleid rondom levenseinde, wilsverklaring en reanimatie

Onze medewerkers houden zo veel als mogelijk rekening met uw wensen en beslissingen. Zo ook als het gaat om uw wensen rondom reanimatie en levenseinde. Indien u wilsverklaringen heeft met betrekking tot deze of andere onderwerpen, laat u dat dan weten? Dan kunnen wij samen met u bespreken hoe hiermee om te gaan.

Reanimatie

De kans op overleven na een reanimatie is voor ouderen klein. Ook worden de nadelige effecten van een reanimatie vaak onderschat. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u, op basis van goede informatie, een juiste keuze kunt maken in uw wensen. Vanwege de relatief slechte vooruitzichten bij reanimatie is Zorggroep Sint Maarten op het gebied van reanimeren over het algemeen zeer terughoudend.
Wij willen er zeker van zijn dat wij in overeenstemming met uw wens handelen wanneer wij acuut moeten besluiten om wel of niet tot reanimatie over te gaan.
Daarom vragen wij aan iedere cliënt om de wens op dit gebied schriftelijk vast te leggen. Meer over ons beleid rondom reanimatie kunt u lezen in de Informatiebrief Reanimeren Cliënten
Uw persoonlijke verklaring omtrent reanimeren wordt vastgelegd in uw zorgdossier.

Medicatie

Wanneer u medicijnen gebruikt, kan Zorggroep Sint Maarten u hiermee helpen als dat nodig is. De mogelijkheden worden met u besproken en samen maken we afspraken om alles rondom uw medicijnen zo goed mogelijk te laten verlopen. De gemaakte afspraken worden in uw zorgleefplan opgenomen. Meer informatie over medicatie bij Zorggroep Sint Maarten kunt u vinden onder Zorg en services bij Veiligheid en medicatie.