Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Personeelssamenstelling

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van Zorginstituut Nederland beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij alle zorgorganisaties in het land. Een van vereisten is dat zorgorganisaties voor 1 juli 2017 inzicht geven in de huidige samenstelling van hun personeelsbestand. Zorggroep Sint Maarten heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en geeft hier uiteraard graag gehoor aan. Per peildatum 16 juni 2017 is het volgende te zeggen over onze personeelssamenstelling:

Kerngegevens personeelssamenstelling 2017

Personeelssamenstelling nader ingezoomd

 

Personeelssamenstelling Zorggroep Sint MaartenToelichting personeelssamenstelling
Zorggroep Sint Maarten richt zich voorbij de zorg op een betekenisvol leven, waarbij we uitgaan van wat mensen nog wel kunnen. Elke dag gaan we uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talent. En van de kracht van delen.

Dit geldt ook voor onze medewerkers die volop de ruimte krijgen hun talenten en kwaliteiten te delen en verder te ontwikkelen. We willen een organisatie zijn waar mensen zich mee verbonden voelen. Het hoge percentage vaste contracten toont aan dat we mensen goed aan ons weten te binden. Tegelijkertijd is het een gegeven dat het overgrote deel van onze medewerkers parttime werkt en dat bijna 60 procent van onze medewerkers 45 jaar en ouder is. Middels strategische personeelsplanning en interne opleidingen willen we de komende jaren meer balans aanbrengen in onze personele formatie qua leeftijd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze cliënten/bewoners zo veel mogelijk dezelfde gezichten te zien krijgen. In dit licht streven we er naar om meer (bijna) fulltime functies in te vullen; een wens die aansluit bij de roep van veel jongere werknemers om grotere contracten.

De afgelopen tijd heeft de Zorggroep veel geïnvesteerd in het terugdringen van het ziekteverzuim. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een percentage dat beduidend lager ligt dan het branche gemiddelde van 7,3%.

Opleiding, stage en expertises

Opleiding StageExpertisesToelichting
Onze missie gaat verder dan zorg alleen. Bewoners, cliënten, familie en vrienden, onze medewerkers en vrijwilligers maken deel uit van “onze” gemeenschap. Een gemeenschap waarin iedereen welkom is, aandacht krijgt en zich uniek voelt. We streven er daarom naar het hoogste niveau van gastvrijheid te behalen. Tegelijkertijd vraagt de alsmaar complexer wordende zorgvraag eveneens om een impuls op opleidingsgebied. Hiertoe hebben we een Leer Management Systeem (LMS) opgezet waarin iedere zorgprofessional jaarlijks een individueel opleidingsaanbod krijgt met verplichte en gewenste scholing.

Deel of print