ANBI-status

Stichting Zorggroep Sint Maarten is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Diverse gegevens die in dit verband van belang zijn treft u onderstaand aan.

RSIN
8139.19.368

KvK
081 30 883

Contactgegevens
Stichting Zorggroep Sint Maarten
Gravenallee 13 | 7591 PE DENEKAMP
Postbus 244 | 7570 AE OLDENZAAL

Telefoon: 088 – 000 52 00
Email: info@zorggroepsintmaarten.nl
Bankrekeningnummer (IBAN): Rabobank: NL65RABO0151413460 / ING: NL94INGB0664765033

Anbi status Zorggroep Sint MaartenDoelstelling
Stichting Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen, deel je leven! Zie ook onze missie en belofte​.

Actueel beleidsplan
Zie ons Zorggroep breed Kwaliteitsplan 2020

Voor medewerkers is de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing.
De beloning van de bestuurders en de leden Raad van Toezicht is conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg respectievelijk Beloningscode van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Zie bladzijde 32 t/m 34 van onze Jaarrekening 2018.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie ons Zorggroep Sint Maarten Verantwoordingsverslag 2018 en Kwaliteitsverslag 2018

Financiële verantwoording
Zie onze Jaarrekening 2018.

Deel of print