mantelzorg Zorggroep Sint Maarten

Mantelzorg – een prachtige vorm van delen

Mantelzorgers zijn mensen die zonder hiervoor betaald te krijgen vaak langdurig zorgen voor iemand in hun omgeving die chronisch ziek of hulpbehoevend is. Vaak is dit een partner of kind, maar het kan ook gaan om een ander familielid of een vriend.

Mantelzorg is een prachtige vorm van delen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen; het overkomt hem omdat er een emotionele band is met diegene die zorg nodig heeft.

Waardering voor mantelzorgers

Wij koesteren mantelzorgers en waarderen hen om wie ze zijn en wat ze voor een ander betekenen. We doen ons best om mantelzorgers niet alleen te ondersteunen bij een passende manier van mantelzorg binnen de professionele zorgverlening maar ook daadwerkelijk met hen samenwerken. Dit betekent onder meer dat:

  • wij een actieve rol aan de mantelzorger toekennen in het zorgproces
  • onze medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor mantelzorg en hier proactief mee omgaan
  • wij periodiek de samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg samen met mantelzorgers bespreken

Mantelzorgers als expert en partner in de zorg

Mantelzorgers hebben een bijzondere relatie met onze cliënten. Zij hebben een emotionele en sociale band die langere tijd bestaat en intensief is. Mantelzorgers vormen een belangrijke continue factor in het leven van cliënten en ze hebben vaak veel ervaringsdeskundigheid opgedaan. Deze ervaring kunnen mantelzorgers blijven inzetten, in het voordeel van de kwaliteit van de zorgverlening. Er is een goed samenspel nodig tussen de cliënt, mantelzorger en professionals, waarbij samenredzaamheid ons uitgangspunt is. Mantelzorgers worden daarbij benaderd als ervaringsdeskundige op het gebied van de cliënt en diens zorg. Mantelzorgers horen erbij en zijn welkom!

Zodra een cliënt bij ons in zorg is, wordt bekeken welke handelingen de cliënt zelf nog kan uitvoeren, bij welke zorgtaken de mantelzorger ingezet wil en kan worden en voor welke taken de professional de aangewezen zorgverlener is. Uiteraard kan de professional de cliënt en mantelzorger ondersteunen en instructie geven over het verantwoord uitvoeren van zorgtaken, zoals het geven van medicatie of valpreventie. Welke taken door wie worden uitgevoerd, moet voor alle partijen helder zijn en wordt in het zorgplan van de cliënt vastgelegd.

De mantelzorger als hulpvrager

Professionals hebben de verantwoordelijkheid om overbelasting van de mantelzorger te signaleren. De professional kan de mantelzorger verwijzen naar mantelzorgondersteuning of zelf ondersteuning bieden, bijvoorbeeld in de vorm van instructie of respijtzorg, waarbij de zorgtaken tijdelijk aan een andere worden overgedragen.  Het doel van het bieden van ondersteuning is het behouden en/of vergroten van de draagkracht van de mantelzorger of de draaglast te verminderen.

Aangesloten bij MantelzorgNL en Stichting Informele Zorg Twente

Zorggroep Sint Maarten heeft een samenwerkingsverband met MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste en het regionale Wijkracht.

MantelzorgNL 

 

 

 

Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij hen terecht voor informatie, advies, ondersteuning en een luisterend oor.

Deel of print