Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Het zorgdossier

Al uw administratieve, zorginhoudelijke- en behandelgegevens die van belang zijn voor uw zorgverlening worden bewaard in het elektronisch cliëntendossier. Daarnaast heeft u ook een papieren zorgdossier waarin een aantal actuele gegevens direct beschikbaar zijn. Dit papieren zorgdossier wordt bij u thuis bewaard.

Medisch dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts – specialist ouderengeneeskunde – een medisch dossier aanlegt. Dit elektronische dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook staan in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens die uw arts elders (bijvoorbeeld bij uw huisarts of medisch specialist) met uw toestemming heeft opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit uw dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners binnen of buiten de instelling.

In het geval van verwijzing kunnen bijvoorbeeld gegevens worden verstrekt aan een specialist in het ziekenhuis. Of – tenzij u nadrukkelijk bezwaar maakt – aan uw huisarts na ontslag uit het ziekenhuis. Rechtstreeks bij uw behandeling of onderzoek betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk-) verpleegkundige of waarnemer.

Als uw arts uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan moet u daarover geïnformeerd worden en is uw toestemming nodig.

Het zorgdossier - Zorggroep Sint MaartenZorgleefplan

Een belangrijk onderdeel van uw zorgdossier is het zorgleefplan. Dit is de vertaling van uw wensen en behoeften in wat Zorggroep Sint Maarten u kan bieden. Vertrekpunt voor het opstellen van het zorgleefplan is de indicatie die u heeft gekregen. Uw zorgleefplan is uiterlijk 6 weken na de start van onze zorg- of dienstverlening gereed. Het plan wordt regelmatig met u – of uw (wettelijk) vertegenwoordiger – en de bij uw zorg betrokken hulpverleners besproken. Wijzigingen in het plan gaan altijd in overleg en met uw instemming.

Privacy

Medewerkers van Zorggroep Sint Maarten komen veel over u als cliënt te weten. Vanzelfsprekend worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de wet. Dit betekent dat medewerkers zonder uw toestemming niet zomaar (inzage in) gegevens of persoonlijke informatie aan derden geven. Behalve ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen. Wel kan onderling informatie worden uitgewisseld als dat nodig is om u goede zorg te kunnen bieden. Lees hier meer over ons privacybeleid.

Beleid rondom levenseinde, wilsverklaring en reanimatie

Onze medewerkers houden zo veel als mogelijk rekening met uw wensen en beslissingen. Zo ook als het gaat om uw wensen rondom reanimatie en levenseinde. Indien u wilsverklaringen heeft met betrekking tot deze of andere onderwerpen, laat u dat dan weten? Dan kunnen wij samen met u bespreken hoe hiermee om te gaan.

Reanimatie

De wens tot (niet) reanimeren is een gevoelig thema en niet altijd makkelijk bespreekbaar. Op tijd nadenken en praten over wel of niet reanimeren is belangrijk. De kans op overleven na een reanimatie is voor ouderen klein. Ook worden de nadelige effecten van een reanimatie vaak onderschat. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u, op basis van goede informatie, een juiste keuze kunt maken in uw wensen en deze schriftelijk vast legt.

Het is de verantwoordelijkheid van uw (huis)arts om hierover tijdig met u in gesprek te gaan, uw wens goed vast te leggen, te communiceren en evalueren. Bij het intakegesprek wordt het reanimatiebeleid van Zorggroep Sint Maarten aan u overhandigd. Wanneer u vragen heeft of het lastig vindt om uw wensen te uiten, kunt u daar in alle rust en openheid over praten met uw (huis)arts.

Veiligheid en Medicatie

U mag erop vertrouwen dat de zorg op een veilige manier wordt verleend. Ten behoeve hiervan zijn er bij de Zorggroep afspraken vastgelegd over o.a. hygiëne en voedselveiligheid, medicijnverstrekking, het voorkomen van legionella en het verantwoord tillen en verplaatsen van cliënten.

Wanneer u medicijnen gebruikt, kan Zorggroep Sint Maarten u hiermee helpen als dat nodig is. De mogelijkheden worden met u besproken en samen maken we afspraken om alles rondom uw medicijnen zo goed mogelijk te laten verlopen. De gemaakte afspraken worden in uw zorgleefplan opgenomen. Alleen bevoegde en bekwame verzorgenden en verpleegkundigen mogen de medicatie uitgeven. Wij hanteren hierbij met apothekers en artsen vastgestelde protocollen.

Deel of print

Uitgelicht

Cliëntportaal Zorggroep Sint Maarten

Let op: met de overstap naar het cliëntportaal Caren neemt Zorggroep Sint Maarten afscheid van ons oude cliëntportaal. Deze zal uiterlijk in april 2023 niet langer toegankelijk zijn. U kunt dan dus niet langer inloggen…

Lees meer >>