Coronavirus

— bijgewerkt op 24 juli 2020 —

Blijf alert en houd je aan de coronaregels!

In een korte persconferentie deed minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deze week een dringend beroep op alle Nederlanders om verslapping te voorkomen en ons beter aan de regels te houden. Als dat niet gebeurt, is de kans groot dat we strengere maatregelen moeten nemen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het niet nodig is.

Ook vanuit de Zorggroep willen we hierbij nogmaals het belang van het navolgen van de regels benadrukken. Houd afstand, vermijd drukke plekken, laat je testen als dat nodig is en was heel vaak je handen. Als iedereen de basisregels volgt, kunnen we corona onder controle krijgen en houden. Dat is de afgelopen maanden gelukt.
Laten we dat vasthouden!

– bijgewerkt op 25 juni 2020- 

Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen.

Verdere versoepeling bezoekregeling met ingang van vrijdag 26 juni 2020
Na een lange en ingrijpende periode waarin we al onze locaties noodgedwongen hebben moeten sluiten, zijn we gelukkig in een fase terechtgekomen waarin er steeds meer mogelijk wordt voor onze bewoners en hun dierbaren.  Ook tijdens de persconferentie van het kabinet op 24 juni jl hebben we allemaal kunnen horen dat woonzorgcentra en verpleeghuizen bezoek weer zoveel mogelijk kunnen mogelijk maken. Onze bezoekregeling die vanaf vrijdag 26 juni a.s. ingaat en is afgestemd met de centrale cliëntenraad voorziet hierin. Met deze regeling zetten we gelukkig weer een grote stap richting de vertrouwde situatie waarbij de deuren van onze locaties weer opengaan, onze bewoners weer volop bezoek kunnen ontvangen en zich ook veel meer buiten het terrein van onze locaties kunnen begeven en dus ook weer zelf op bezoek kunnen bij hun dierbaren.

Wel gelden er tot nader orde een aantal regels waar we ons in Nederland allen aan te houden hebben en enkele specifieke afspraken die gelden in onze huizen om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen. Maximale eigen regie en eigen verantwoordelijkheid dus, met inachtneming van een aantal basisafspraken die we hieronder benoemen:

 • Dagelijks bezoek op vaste momenten
  Bezoek kan dagelijks plaatsvinden binnen de volgende tijdsblokken:
  Tussen 10.30 en 12:00 uur
  Tussen 15:00 en 17:00 uur
  Tussen 19:00 en 21:00 uurToelichting: we kiezen bewust voor zoveel mogelijk bezoekblokken die aansluiten bij het ritme van de dag van onze bewoners. Hierbij is maatwerk in overleg met de afdeling mogelijk.

 • Geen maximum aantal vaste bezoekers meer; maximaal 2 bezoekers tegelijk
  Er is geen sprake meer van een maximum aantal vaste bezoekers per cliënt. Bewoners kunnen dus weer volop bezoek ontvangen van hun dierbaren. Er kunnen maximaal 2 bezoekers per cliënt tegelijk op bezoek komen. We rekenen er hierbij op dat familie hierover onderling goede afspraken maakt en het bezoek goed met elkaar afstemt.Toelichting: Om ervoor te zorgen dat er niet teveel mensen tegelijk in onze locaties verblijven  om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen geldt dat er per bezoek maximaal 2 personen tegelijk kunnen komen. Natuurlijk begrijpen we goed dat het soms voorkomt dat er meer gezinsleden (bijvoorbeeld kinderen) tegelijkertijd een van onze bewoners willen bezoeken. In dergelijke gevallen zouden we bezoekers graag willen wijzen op de mogelijkheid om bewoners mee te nemen naar een plek buiten (het terrein van) de locatie waar de anderhalve meter wel gewaarborgd kan worden en waar dan dus ook een ontmoeting met meer familieleden kan plaatsvinden. We doen daarbij natuurlijk wel een beroep op onze cliënten en hun dierbaren om voldoende onderlinge afstand te bewaren en drukke plekken te vermijden. Dat kan dus in de praktijk gaan om een wandeling in de buurt, maar ook aan een bezoekje bij iemand thuis. Natuurlijk geldt ook hierbij dat er altijd in goed overleg met het bezoek maatwerk mogelijk is.
 • Bezoek registreert zichzelf
  In verband met het noodzakelijke bron- en contactonderzoek na een mogelijke besmetting, registreert iedere bezoeker zichzelf via een formulier bij de ingang van de locatie.
 • Bezoek op eigen appartement of in restaurant
  Bezoek kan plaatsvinden op het eigen appartement of in het restaurant zolang de RIVM-richtlijnen in acht worden genomen en er dus anderhalve meter afstand kan worden bewaard. Bezoek in de algemene huiskamers is niet toegestaan.Toelichting: in verband met de rust en het ritme op onze huiskamers en om de anderhalve meter te kunnen garanderen is bezoek in de huiskamers niet toegestaan. Bezoek vindt dus op het eigen appartement plaats of eventueel in het restaurant op locaties wanneer deze voorziening aanwezig is. Ook kan het bezoek de bewoner meenemen.
 • Wandeling en op bezoek bij familieleden toegestaan
  Bewoners die graag zelf of samen een wandeling willen maken in de omgeving of op bezoek willen bij een dierbare, kunnen dit gewoon doen. We vertrouwen er hierbij op dat zij drukke plekken vermijden en natuurlijk altijd voldoende onderlinge afstand bewaren.
 • Mondkapje bij niet goed instrueerbare PG-cliënten
  Bij psychogeriatrische cliënten waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter moeilijk te bewaren is, dient het bezoek een mondkapje te dragen. Dit geldt dus voor de duidelijkheid alleen in die gevallen waarbij het niet mogelijk is anderhalve meter afstand te bewaren.

We verwachten hiermee de komende zomermaanden op een verantwoorde en veilige manier weer zoveel mogelijk ontmoetingen met onze bewoners mogelijk te maken.

We vertrouwen erop dat iedereen die onze locaties bezoekt de algemene richtlijnen in acht neemt waaronder het afstand bewaren en uiteraard niet op bezoek komen in het geval van klachten. Ook nu hebben we iedereen hard nodig en rekenen we op ieders eigen verantwoordelijkheid en medewerking.

 

— Overige coronamaatregelen —

Dagvoorziening waar mogelijk op korte termijn herstarten
Om onze meest kwetsbare cliënten in de wijk te ondersteunen, onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is om onze dagvoorzieningen op korte termijn in aangepaste vorm te hervatten. We zijn achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen waarbij de geldende richtlijnen van het RIVM uiteraard het uitgangspunt vormen. Dat betekent onder andere dat we kijken hoe we kunnen starten met kleinere groepen, waarbij we mogelijk per dagdeel werken.

Uiteraard kan een cliënt niet deelnemen als hij of zij of diens huisgenoot verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid vertoont.  Ook zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden over het vervoer waarbij eveneens dezelfde RIVM richtlijnen van kracht zijn.

Per dagvoorziening wordt bekeken in hoeverre de lokale situatie een herstart op korte termijn toelaat en welke cliënten hiervoor in aanmerking komen.

Beeldbellen en babbelboxen
Naast de bezoekregeling zijn op enkele locaties ook nog steeds alternatieve manieren van ontmoeting tussen cliënten en familie mogelijk. Dat betekent naast het normale bellen dat we het programma Teams gebruiken om te kunnen beeldbellen en het contact zo persoonlijk mogelijk te maken. Daarnaast beschikt iedere locatie over een Babbelbox (zie foto) waarmee familieleden en bewoners op veilige wijze via een microfoon en luidspreker rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren.

Maatregelen thuiszorg
Per brief hebben we onze thuiszorgcliënten gewezen op onze huidige werkwijze en de de mogelijke werkwijze in de nabije toekomst.

Maatregelen nieuwe opnames
Bekijk de maatregelen die van kracht zijn voor nieuwe opnames op onze locaties.

Leerlingen/stagiaires
Leerlingen en stagiaires blijven conform planning hun stageadres bezoeken; voor hen gelden dezelfde regels als voor de medewerkers.

Kraamzorg
Voor specifieke maatregelen met betrekking tot Maartje Kraamzorg, zie de website van Maartje.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen met ingang van 1 juli a.s. weer breder worden ingezet op onze locaties en dagvoorzieningen. Tot nu toe ondersteunden zij bij het in goede banen leiden van de bezoekregeling en in de algemene ruimten. In lijn met de overige versoepelingen kunnen de vrijwilligers nu dus ook weer worden ingezet voor de overige werkzaamheden. Uiteraard gaat dit steeds in goed overleg tussen de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilliger om de mogelijkheden te bespreken en afspraken te maken waar een ieder zich goed bij voelt.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

Gezondheid en veiligheid staat voorop

We realiseren ons dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We nemen deze besluiten omdat we ons realiseren dat we geen andere keuze hebben dan tot deze maatregelen over te gaan. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat voor ons te allen tijde voorop.

De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassing en bijstelling van maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat proportioneel en realistisch is.  We streven er naar om op het goede moment de goede dingen te doen.

We hebben iedereen hard nodig en rekenen op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Patricia Bangma en André Endeman
Raad van Bestuur

Deel of print