Coronavirus

– bijgewerkt op 24 maart  – 
Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen. Deze maatregelen gelden – met uitzondering van het bezoekverbod – in ieder geval tot 1 juni 2020 en worden voortdurend geactualiseerd/bijgesteld.

Het bezoekverbod geldt in eerste instantie tot 6 april a.s. en wordt daarna op basis van landelijke richtlijnen opnieuw tegen het licht gehouden.

Overzicht maatregelen

Bezoekverbod met ingang van donderdag 19 maart om 21:00 uur
Met ingang van donderdag 19 maart om 21:00 uur geldt er voor al onze locaties een bezoekverbod. Alleen medewerkers, cliënten, huurders en de noodzakelijke dienstverleners zoals schoonmaak, prikmedewerkers, behandelaren, huisarts, apotheek en de GGD hebben nog toegang tot onze locaties. Voor bijzondere individuele gevallen, zoals terminale cliënten, worden individuele afspraken gemaakt met het zorgteam.

We begrijpen heel goed dat dit een ingrijpende maatregel is, die gevolgen heeft voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We realiseren ons dat dit besluit een enorme impact heeft op het welbevinden en de kwaliteit van leven van onze cliënten. Gezien de huidige situatie maken we deze keuze in het licht van de gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Deze staat voor ons te allen tijde voorop.

Indien er op een van onze locaties sprake is van een positieve coronatest, dan zullen wij de direct betrokken hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Beeldbellen via Microsoft Teams en mogelijkheden Cliëntenportaal 
We doen er alles aan om contacten tussen cliënten en hun naasten op een andere wijze te organiseren.
Om ook in deze tijden het contact zo persoonlijk mogelijk te maken gebruiken we op de afdelingen het (gratis) programma Teams om te kunnen beeldbellen. In de  Handleiding MS Teams voor familie vindt u als familielid of naaste van de bewoners op welke wijze dit werkt en hoe u met uw pc, tablet of mobiele telefoon contact kunt maken met uw naaste.

Daarnaast biedt het cliëntenportaal de mogelijkheid om op een veilige manier foto’s  te delen. Bekijk deze pagina voor nadere uitleg of log meteen in als u al een account heeft.

Maatregelen thuiszorg
Per brief hebben we onze thuiszorgcliënten gewezen op onze huidige werkwijze en de de mogelijke werkwijze in de nabije toekomst.

Restaurants gesloten
Om sociale contacten tot een minimum te beperken, zijn alle restaurants  op onze locaties gesloten. Bewoners eten op hun eigen kamer/afdeling.

Bijeenkomsten, dagvoorziening en centrale activiteiten opgeschort
Dagvoorzieningen, inloop, kerkdiensten en centrale activiteiten op locaties gaan niet door (dit geldt uiteraard ook voor externe uitstapjes).

Huisbezoek
Huisbezoek door maatschappelijk werk, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen vinden telefonisch plaats.

Leerlingen/stagiaires
Leerlingen en stagiaires blijven conform planning hun stageadres bezoeken; voor hen gelden dezelfde regels als voor de medewerkers.

Kraamzorg
Huisbezoek in de 7e maand van de zwangerschap wordt omgezet naar telefonische afstemming.

Vrijwilligers
Vrijwilligers worden niet meer ingezet bij centrale (groeps-)activiteiten. In overleg met de vrijwilliger coördinator wordt bekeken op welke wijze de vrijwilliger wel een bijdrage kan leveren bij het ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn.

Geheugenpolikliniek en behandelcentrum
De geheugenpolikliniek wordt stopgezet.  Het Behandelcentrum in Losser vanaf maandagmiddag 16 maart beperkt geopend. Behandelingen gaan alleen door, mits er paramedische noodzaak is. De behandelaar maakt hierin zelf (evt. samen met arts) een afweging. Waar mogelijk wordt gezocht naar een alternatieve behandelvorm, bijvoorbeeld telefonisch, via Skype of Facetime.

Intramurale behandeling

  • Behandelingen gaan alleen door, mits er paramedische noodzaak is. De behandelaar maakt hierin zelf (evt. samen met arts) een afweging
  • Behandelaren mogen bij voorkeur niet op meerdere locaties behandelen, ook niet op verschillende dagen. Vakgroepen spreken onderling een verdeling af.
  • Maartje Fit gaat niet door

Zorgleefplanbesprekingen
Zorgleefplanbesprekingen worden opgeschort

Bezichtigingen voor verhuur
Op dit moment vinden er geen bezichtigingen plaats voor verhuur.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

Gezondheid en veiligheid staat voorop

We realiseren ons dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We nemen deze besluiten omdat we ons realiseren dat we geen andere keuze hebben dan tot deze maatregelen over te gaan. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat voor ons te allen tijde voorop.

De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassing en bijstelling van maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat proportioneel en realistisch is.  We streven er naar om op het goede moment de goede dingen te doen.

We hebben iedereen hard nodig en rekenen op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Patricia Bangma en André Endeman
Raad van Bestuur

Deel of print