Coronavirus

Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen.

–update 3 mei 2021–
Zoals bekend is er op de locaties van Zorggroep Sint Maarten sprake van een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent onder onze bewoners en kunnen we hierop voorzichtig versoepelingen doorvoeren. Naast de eerdere verruiming van de bezoekregeling willen we als eerstvolgende stap het verplichte gebruik van mondkapjes binnen onze locaties als volgt afbouwen:

 • Met ingang van maandag 3 mei a.s. geldt er op onze afdelingen/huiskamers buiten de intensieve zorgmomenten om, niet langer een verplichting voor onze medewerkers om een mondkapje te dragen.

Ter verduidelijking

 • Tijdens de intensieve zorgverlening (ADL) binnen anderhalve meter blijven de mondkapjes vooralsnog op
 • Buiten de eigen afdeling (op gangen, algemene ruimtes, etc.) blijft het mondkapje vooralsnog op
 • De medewerkers heeft ongeacht deze versoepelingoptie altijd de keuze om op basis van de eigen professionele afweging alsnog een mondkapje te blijven dragen. (dat kan bijvoorbeeld gaan om medewerkers die niet gevaccineerd zijn of zich er om andere redenen nog niet prettig bij voelen om het mondkapje af te zetten)
 • Deze versoepeling geldt uitsluitend op afdelingsniveau op onze woonzorglocaties en vooralsnog dus niet voor de GRZ-afdeling, in de wijkverpleging en op onze dagvoorzieningen.

Met deze versoepeling zetten we een eerste stapje richting het nieuwe normaal en komen we tegemoet aan een wens van zowel bewoners als medewerkers. Uiteraard kijken we de komende tijd zorgvuldig in hoeverre we hierin verdere stappen kunnen zetten.

–update 15 april 2021–

Nu het landelijke vaccinatieprogramma een positief effect lijkt te hebben op de coronacijfers in de verpleeghuizen, krijgen we vanuit de overheid meer ruimte om de maatregelen op onze locaties voorzichtig verder te versoepelen.*

In goed overleg met onze centrale en regionale cliëntenraden hebben we daarom besloten om per vrijdag 16 april a.s. de volgende versoepelingen door te voeren:

 • Bewoners mogen weer 2 bezoekers tegelijk ontvangen;
 • Bezoekers mogen tijdens alle drie de bezoekblokken langskomen en hoeven dus niet te kiezen uit een van de blokken;
 • Iedere bezoeker mag daarnaast 1 kind onder de 13 jaar meenemen;
 • Per dag gaat het nog steeds om maximaal 2 verschillende bezoekers;
 • Er is geen sprake van vaste bezoekers. Dat betekent dus dat gedurende de week verschillende bezoekers welkom zijn;
 • In het geval van mantelzorg, bij terminale bewoners en in andere unieke situaties is er in overleg maatwerk mogelijk.

Basismaatregelen en ruimte om af te wijken
Graag benadrukken we dat in verband met de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en bezoekers de basismaatregelen op onze locaties vooralsnog nog steeds van kracht zijn. Dat betekent dus dat we van bezoekers verwachten dat ze zich registreren bij de ingang, anderhalve meter afstand bewaren en op onze locaties een mondkapje dragen.

Indien zowel de bewoner als de bezoeker twee keer gevaccineerd zijn, kan er op het eigen appartement van de bewoner worden afgezien van het bewaren van afstand en het dragen van een mondkapje. We benadrukken dat we hierin een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van het bezoek en dit dus niet actief willen en kunnen verifiëren.

We zijn blij en verheugd dat we voor veel van onze bewoners en hun dierbaren deze versoepelingen kunnen doorvoeren. We verwachten dat naarmate de vaccinatiegraad in het hele land verder toeneemt, er meer versoepelingen in het verschiet liggen. We zullen dan ook niet nalaten verder te versoepelen zodra we hier vanuit de overheid en onze branchevereniging ruimte voor krijgen.

* Voor onze revalidatieafdeling in Oldenzaal gelden vanwege een lagere vaccinatiegraad momenteel nog afwijkende afspraken rond het bezoek.

Afspraken voor bezoekers
Binnen de locaties van Zorggroep Sint Maarten gelden zoals bekend een aantal afspraken die erop zijn gericht om de onderlinge afstand van 1,5 meter te kunnen bewaren en zo het risico op besmettingen te voorkomen. Maximale eigen regie en eigen verantwoordelijkheid dus, met inachtneming van een aantal basisafspraken die we hieronder benoemen:

  • Vaste bezoekblokken
   Het bezoek kan plaatsvinden tijdens de volgende bezoekmomenten in de ochtend, middag óf avond (zie hieronder).
   Tussen 10.30 en 12:00 uur
   Tussen 15:00 en 17:00 uur
   Tussen 19:00 en 21:00 uur

   Toelichting:
   we kiezen bewust voor zoveel mogelijk bezoekblokken die aansluiten bij het ritme van de dag van onze bewoners. Hierbij is maatwerk in overleg met de afdeling mogelijk.

  • Bezoek registreert zichzelf
   In verband met het noodzakelijke bron- en contactonderzoek na een mogelijke besmetting, registreert iedere bezoeker zichzelf via een formulier bij de ingang van de locatie.
  • Bezoek op eigen appartement
   Het bezoek vindt in principe plaats op het eigen appartement van de bewoner. Daar waar dit niet mogelijk is, volgt u de instructies ter plekke.

   Toelichting:
   in verband met de rust en het ritme op onze huiskamers en om de anderhalve meter te kunnen garanderen is bezoek in de huiskamers niet toegestaan.
  • Wandeling en op bezoek bij familieleden toegestaan
   Bewoners die graag zelf of samen een wandeling willen maken in de omgeving of op bezoek willen bij een dierbare, kunnen dit gewoon doen. We vertrouwen er hierbij op dat zij drukke plekken vermijden en natuurlijk altijd voldoende onderlinge afstand bewaren.

Mondkapje (let op: vanaf 1 oktober 2020 geldt dat bezoek te allen tijde een mondkapje draagt bij het bezoek aan een van onze locaties).
We vertrouwen erop dat iedereen die onze locaties bezoekt de algemene richtlijnen in acht neemt waaronder het afstand bewaren en uiteraard niet op bezoek komen in het geval van klachten. Ook nu hebben we iedereen hard nodig en rekenen we op ieders eigen verantwoordelijkheid en medewerking.

Let op: alle medewerkers en vrijwilligers dragen binnen 1,5 meter een mondkapje
Vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen in de regio’s waarin Zorggroep Sint Maarten actief is en de aangescherpte overheidsmaatregelen, is besloten extra preventieve maatregelen te nemen om onze bewoners, cliënten en vrijwilligers te beschermen.

Dat betekent concreet dat sinds 1 oktober 2020 al onze medewerkers en vrijwilligers preventief een mondkapje dragen in alle gevallen waarbij er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Deze maatregel geldt zowel op onze locaties als in de wijkverpleging.

Ook bezoek dient een mondkapje te dragen
Bezoekers dienen altijd een mondkapje te dragen op onze locaties. We verzoeken u deze zelf mee te nemen als u een van onze locaties bezoekt. Als u op bezoek komt bij een bewoner die twee keer gevaccineerd is en u ook zelf twee keer bent gevaccineerd, dan kunt u binnen het appartement het mondkapje afzetten en geldt ook de afstandsnorm niet meer. Dit geldt uiteraard alleen in het eigen appartement. In de openbare ruimtes wordt u verzocht uw mondkapje dan weer op te zetten.

We hebben elkaar hard nodig om de kans op verspreiding van het coronavirus te voorkomen en rekenen dan ook op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Bekijk ook het affiche rond de inzet van mondkapjes op onze locaties.

We vertrouwen erop dat iedereen die onze locaties bezoekt de algemene richtlijnen in acht neemt waaronder het afstand bewaren en uiteraard niet op bezoek komen in het geval van klachten. Ook nu hebben we iedereen hard nodig en rekenen we op ieders eigen verantwoordelijkheid en medewerking.

— Overige coronamaatregelen —

Maatregelen nieuwe opnames
Bekijk de maatregelen die van kracht zijn voor nieuwe opnames op onze locaties.

Leerlingen/stagiaires
Leerlingen en stagiaires blijven conform planning hun stageadres bezoeken; voor hen gelden dezelfde regels als voor de medewerkers.

Kraamzorg
Voor specifieke maatregelen met betrekking tot Maartje Kraamzorg, zie de website van Maartje.

Vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen sinds 1 juli jl. weer breder worden ingezet op onze locaties en dagvoorzieningen.  Uiteraard gaat dit steeds in goed overleg tussen de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilliger om de mogelijkheden te bespreken en afspraken te maken waar een ieder zich goed bij voelt.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

Gezondheid en veiligheid staat voorop

We realiseren ons dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We nemen deze besluiten omdat we ons realiseren dat we geen andere keuze hebben dan tot deze maatregelen over te gaan. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat voor ons te allen tijde voorop.

De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassing en bijstelling van maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat proportioneel en realistisch is.  We streven er naar om op het goede moment de goede dingen te doen.

We hebben iedereen hard nodig en rekenen op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Patricia Bangma en André Endeman
Raad van Bestuur

Deel of print