Coronavirus

– bijgewerkt op 20 mei 2020- 
Zorggroep Sint Maarten houdt de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland nauwgezet in de gaten. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en werken nauw samen met de GGD. Uit preventief oogpunt en uit voorzorg voor onze kwetsbare doelgroep treffen we tevens een aantal extra maatregelen.

Bezoekersregeling versoepeld
Zoals het kabinet deze week heeft aangekondigd mogen verpleeghuizen/woonzorgcentra in Nederland hun deuren de komende periode weer beperkt open zetten voor bezoek. Volgens de landelijke richtlijnen mag iedere cliënt 1 keer per week 1 vaste bezoeker ontvangen (dit is dus steeds dezelfde persoon), het bezoek mag een uur duren. Dat is natuurlijk fantastisch nieuws voor onze bewoners die tot op heden uitsluitend contact onderhielden met hun dierbaren via onze babbelboxen op locatie en door middel van (beeld)bellen.

Beperkt bezoek mogelijk vanaf 29 mei aan de hand van onderstaande uitgangspunten
Op dit moment bereiden alle gemeenschappen en Gaza zich voor op een gefaseerde openstelling van onze locaties. We streven er naar om vanaf vrijdag 29 mei gefaseerd van start te gaan met de nieuwe bezoekregeling. Helaas betekent dit natuurlijk niet dat iedereen meteen diezelfde dag bij zijn of haar vader, moeder of partner op bezoek kan. Onze contactverzorgenden zullen telefonisch contact opnemen met alle eerste contactpersonen van onze cliënten om binnen onze richtlijnen bezoekafspraken te maken voor de komende periode.

Uitgangspunten en eigen verantwoordelijkheid
Om onze kwetsbare doelgroep te beschermen is het uiteraard van belang dat bezoekers zich houden aan de Uitgangspunten bezoekregeling Zorggroep Sint Maarten en natuurlijk de landelijke richtlijnen vanuit het RIVM. Tijdens het gesprek tussen onze contactverzorgenden en de eerste contactpersonen van onze cliënten worden deze uitgangspunten nader besproken. Bovendien ontvangen ze een ‘Triagelijst voor aanvang bezoek’. We vertrouwen erop dat bezoekers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en zich in het belang van de gezondheid van zichzelf en die van onze bewoners en medewerkers houden aan deze afspraken.

Voorlopig gelden de afspraken tot 1 juli a.s. waarna we – uiteraard afhankelijk van de speelruimte die de landelijke overheid ons heeft – bekijken of we de bezoekersmogelijkheden verder kunnen verruimen.

Bewegingsvrijheid verruimen voor onze klachtenvrije cliënten  – samen eten en naar buiten
Binnen de richtlijnen zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om de bewegingsvrijheid van onze bewoners in en om onze locaties waar mogelijk te verruimen en zo aan de sterke behoefte aan onderlinge ontmoeting tegemoet te komen.  Dat betekent dat we per locatie gaan kijken hoe het mogelijk is om in kleine groepjes weer samen te kunnen koffiedrinken of een maaltijd te nuttigen.

Per locatie bekijken we ook of en zo ja hoe we onze cliënten kunnen stimuleren om alleen, samen of indien nodig samen met een medewerker naar buiten te gaan voor een ommetje op (een afgeschermd deel van) het eigen terrein van de locatie.

Uiteraard steeds met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, dat willen zeggen met anderhalve meter afstand van elkaar en alleen als bewoners geen klachten vertonen die mogelijk wijzen op corona.

Dagvoorziening waar mogelijk op korte termijn herstarten
Om onze meest kwetsbare cliënten in de wijk te ondersteunen, onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is om onze dagvoorzieningen op korte termijn in aangepaste vorm te hervatten. We zijn achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen waarbij de geldende richtlijnen van het RIVM uiteraard het uitgangspunt vormen. Dat betekent onder andere dat we kijken hoe we kunnen starten met kleinere groepen, waarbij we mogelijk per dagdeel werken.

Daarnaast moet de ruimte direct van buitenaf toegankelijk zijn en zo worden ingericht dat de noodzakelijke onderlinge afstand bewaard kan blijven. Uiteraard kan een cliënt niet deelnemen als hij of zij of diens huisgenoot verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid vertoont.  Ook zullen er goede afspraken gemaakt moeten worden over het vervoer waarbij eveneens dezelfde RIVM richtlijnen van kracht zijn.

Per dagvoorziening wordt bekeken in hoeverre de lokale situatie een herstart op korte termijn toelaat en welke cliënten hiervoor in aanmerking komen.

Alternatieve ontmoeting via beeldbellen en babbelboxen
We vinden het belangrijk dat we gedurende de beperkte openstelling van onze locaties voor bezoek, alle alternatieve manieren van ontmoeting tussen cliënten en familie zo goed mogelijk benutten. Dat betekent naast het normale bellen dat we het programma Teams gebruiken om te kunnen beeldbellen en het contact zo persoonlijk mogelijk te maken. Daarnaast beschikt iedere locatie inmiddels over een Babbelbox (zie foto) waarmee familieleden en bewoners op veilige wijze via een microfoon en luidspreker rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren.

Overzicht alle maatregelen

Bezoekverbod voor al onze locaties
Met ingang van donderdag 19 maart om 21:00 uur geldt er voor al onze locaties een bezoekverbod. Alleen medewerkers, cliënten, huurders en de noodzakelijke dienstverleners zoals schoonmaak, prikmedewerkers, behandelaren, huisarts, apotheek en de GGD hebben nog toegang tot onze locaties. Voor bijzondere individuele gevallen, zoals terminale cliënten, worden individuele afspraken gemaakt met het zorgteam.

Let op: vanaf 29 mei 2020 wordt de bezoekregeling gefaseerd versoepeld en kan iedere cliënt op afspraak maximaal 1 vaste bezoeker ontvangen (dit is dus steeds dezelfde persoon).

We begrijpen heel goed dat dit een ingrijpende maatregel is, die gevolgen heeft voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We realiseren ons dat dit besluit een enorme impact heeft op het welbevinden en de kwaliteit van leven van onze cliënten. Gezien de huidige situatie maken we deze keuze in het licht van de gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Deze staat voor ons te allen tijde voorop.

Indien er op een van onze locaties sprake is van een positieve coronatest, dan zullen wij de direct betrokken hiervan uiteraard op de hoogte stellen.

Bezoekverbod en huurders
Daar waar de huurders in hetzelfde pand als de Wlz cliënten zitten geldt het bezoekverbod ook voor hen:  dat betekent dat er een bezoekverbod geldt waarbij we de huurders bovendien vragen hun bewegingen binnen en buiten het gebouw tot een minimum te beperken. Daar waar de huurders een aparte ingang hebben sluiten we de eventuele doorgang naar de Wlz-locatie. Hier kan men volgens landelijke richtlijnen maximaal 2 bezoekers op 1.5 m afstand van elkaar als bezoek ontvangen. Het spreekt voor zich dat het niet is toegestaan om via een balkon of tuindeur bezoek te ontvangen.

Beeldbellen via Microsoft Teams en mogelijkheden Cliëntenportaal 
We doen er alles aan om contacten tussen cliënten en hun naasten op een andere wijze te organiseren.
Om ook in deze tijden het contact zo persoonlijk mogelijk te maken gebruiken we op de afdelingen het (gratis) programma Teams om te kunnen beeldbellen. Bekijk de pagina Beeldbellen via Teams waar u als familielid of naaste van de bewoners vindt op welke wijze dit werkt en hoe u met uw pc, tablet of mobiele telefoon contact kunt maken met uw naaste.

Maatregelen thuiszorg
Per brief hebben we onze thuiszorgcliënten gewezen op onze huidige werkwijze en de de mogelijke werkwijze in de nabije toekomst.

Maatregelen nieuwe opnames
Bekijk de maatregelen die van kracht zijn voor nieuwe opnames op onze locaties.

Restaurants
Om sociale contacten tot een minimum te beperken, zijn alle restaurants op onze locaties voor bezoek gesloten. Per locatie gaan we kijken hoe het mogelijk is om in kleine groepjes weer samen te kunnen koffiedrinken of een maaltijd te nuttigen.

Bijeenkomsten en centrale activiteiten opgeschort
Inloop, kerkdiensten en centrale activiteiten op locaties gaan niet door (dit geldt uiteraard ook voor externe uitstapjes).

Dagvoorziening
Vooralsnog zijn onze dagvoorzieningen gesloten.  Update 23 april: om onze meest kwetsbare cliënten in de wijk te ondersteunen, onderzoeken we in hoeverre het mogelijk is om onze dagvoorzieningen op korte termijn in aangepaste vorm te hervatten. We zijn achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen waarbij de geldende richtlijnen van het RIVM uiteraard het uitgangspunt vormen.

Huisbezoek
Huisbezoek door maatschappelijk werk, casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen vinden  zo veel mogelijk telefonisch plaats.

Leerlingen/stagiaires
Leerlingen en stagiaires blijven conform planning hun stageadres bezoeken; voor hen gelden dezelfde regels als voor de medewerkers.

Kraamzorg
Voor specifieke maatregelen met betrekking tot Maartje Kraamzorg, zie de website van Maartje.

Vrijwilligers
Vrijwilligers hebben geen toegang tot onze locatie(s)worden dus ook niet meer ingezet bij centrale (groeps-)activiteiten. In overleg met de vrijwilliger coördinator wordt bekeken op welke wijze de vrijwilliger mogelijk een bijdrage kan leveren bij het ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn.

Geheugenpolikliniek en behandelcentrum
– Update 4 mei – Met ingang van deze week worden het behandelen binnen Zorggroep Sint Maarten mondjesmaat uitgebreid. Concreet betekent dit dat de behandelaren op de locaties ook de verzorgingshuiscliënten zullen behandelen. Hierbij wordt er gestreefd om de anderhalve meter afstand in acht te houden. De behandelaren bepalen aan de hand van triage of iemand behandeld kan worden. Daarnaast werken de behandelaren zoveel mogelijk locatiegebonden.

Het behandelcentrum in Losser heeft inmiddels de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om weer stukje bij beetje te beginnen met behandelen. Zo is er een vaste looprichting voor bezoekers gecreëerd, gelden er aangescherpte hygiënemaatregelen en zijn de ruimtes zo ingericht dat er anderhalve meter afstand bewaard kan worden. Afspraken worden bovendien zo ingepland dat patiënten elkaar zo min mogelijk treffen in de wachtkamer. Ook de geheugenpoli is weer opgestart.

Zorgleefplanbesprekingen
Zolang het bezoekverbod van kracht is, worden zorgleefplanbesprekingen zonder familie/cliënt gehouden waarbij de bekende richtlijnen gelden. Fysiek met anderhalve meter afstand of (deels) via beeldbellen.

Heeft u vragen over het coronavirus?
Bezoek dan de speciale website van het RIVM of bel met het landelijke crisisnummer 0800 – 1351

Gezondheid en veiligheid staat voorop

We realiseren ons dat de maatregelen die we treffen rondom het coronavirus ingrijpend zijn en gevolgen hebben voor iedereen die bij onze Zorggroep betrokken is. We nemen deze besluiten omdat we ons realiseren dat we geen andere keuze hebben dan tot deze maatregelen over te gaan. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat voor ons te allen tijde voorop.

De situatie verandert snel en vraagt voortdurend om aanpassing en bijstelling van maatregelen. Hierbij kijken we voortdurend naar wat proportioneel en realistisch is.  We streven er naar om op het goede moment de goede dingen te doen.

We hebben iedereen hard nodig en rekenen op ieders medewerking.  We danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,
Patricia Bangma en André Endeman
Raad van Bestuur

Deel of print